Privacyverklaring

​Miedema hecht grote waarde aan de veiligheid van uw privacy op het internet.
Om die reden heeft Miedema een reeks Binding Corporate Rules (BCR’s) geïmplementeerd als wereldwijde norm voor de eisen waaraan alle Miedema-entiteiten moeten voldoen op het gebied van privacybescherming. Deze BCR’s gelden derhalve ook voor Miedema.
Wanneer je aan Miedema persoonsgegevens beschikbaar stelt via de website www.miedemagroep.nl (”website”), zal Miedema deze volledig conform aan de regels in de BCR’s verwerken en in overeenstemming met de nationale wetgeving op de verwerking van persoonsgegevens, zoals dit door Miedema opgenomen is in de navolgende privacyverklaring.

1. Algemene principes voor de omgang met persoonsgegevens
De richtlijn voor de verwerking van persoonsgegevens biedt een kader voor de juiste omgang met persoonsgegevens. Miedema zal er te allen tijde voor zorgen dat persoonsgegevens:

 • op een eerlijke, wettige en transparante manier verwerkt worden,
 • adequaat en relevant zijn en in hun omvang tot het noodzakelijke beperkt blijven,
 • accuraat en up-to-date zijn – foutieve of onvolledige persoonsgegevens zullen gecorrigeerd of verwijderd worden of de verdere verwerking zal opgeschort worden,
 • niet langer bewaard worden dan nodig,
 • uitsluitend voor specifieke, expliciet aangegeven en legitieme doeleinden worden verwerkt en uitsluitend worden verwerkt voor het doel waarvoor zij verzameld zijn,
 • veilig zijn.


2. Soorten persoonsgegevens
Wij zullen jouw persoonsgegevens op een aantal manieren verzamelen en verwerken, wanneer je interacties met ons aangaat via diverse kanalen, waaronder onze websites, zoals bijv. de www.miedemagroep.nl.
Sommige persoonsgegevens hebben wij nodig om je de diensten te kunnen verlenen en/of producten te leveren waar je om vraagt en bij sommige andere persoonsgegevens kan je ervoor kiezen om die vrijwillig beschikbaar te stellen. Wij zullen je altijd laten weten welke persoonsgegevens verplicht of noodzakelijk zijn (bijv. door dit aan te geven met een sterretje (*)). Mocht je onze dergelijke gegevens niet beschikbaar stellen, dan kan dit tot gevolg hebben dat wij niet (volledig) in staat zullen zijn om aan jouw verzoek of aanvraag te voldoen.

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken kunnen over het algemeen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

 • Contactinformatie zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aanspreektitel, werkplek enz.
 • Informatie die je ons verschaft, wanneer je contact met ons opneemt via online contactformulieren.
 • Profielinformatie in gevallen waarin je een profiel of account bij ons heeft aangemaakt met een gebruikersnaam en een versleuteld wachtwoord.
 • Zie voor gebruikersinformatie, zoals technische gegevens over gebruik en bekeken pagina’s, inclusief IP-adressen bij bezoek van websites of applicaties, waaronder websites van derden, onderstaande clausule 5.

Voor wervingsdoeleinden verzamelen wij via de www.miedemagroep.nl website bovendien gegevens over:

 • Vaardigheden, diploma’s en opleidingen en werkervaring.
 • Onderzoeks- en beoordelingsresultaten, van onderzoeken en beoordelingen die als onderdeel van het wervingsproces plaatsvinden.
 • Leeftijd en geslacht.


Wij zullen wij geen gegevens van speciale categorieën verzamelen en verwerken, zoals informatie over ras en etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische/biometrische data, seksuele geaardheid en/of gezondheid. De mogelijkheid bestaat dat wij in een later stadium van het wervingsproces wel om speciale soorten persoonsgegevens of verklaringen omtrent het gedrag moeten vragen, wanneer wet- of regelgeving dit verplicht stelt.

3. De doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor legitieme doeleinden en over hetxx algemeen zullen wij jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken wanneer:

 • je toestemming hebt verleend voor dergelijke verwerking of,
 • de verwerking noodzakelijk is om de inhoud van een contract uit te voeren of,
 • de verwerking noodzakelijk is om wettelijke verplichtingen na te komen waaraan wij onderworpen zijn of,
 • de verwerking noodzakelijk is voor legitieme doeleinden die wij of derden nastreven, voor zover een dergelijke verwerking voor je niet als nadelig kan worden aangemerkt. Als legitieme doeleinden gelden ons belang in de ontwikkeling, evaluatie, marketing en verkoop van onze producten en diensten, het nastreven, ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties met ons klanten, leveranciers en andere zakelijke relaties, bijv. via segmentatie van klanten en door analyse en uitwerken van statistieken.


Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je gebruik van de website, onze diensten en onze producten te faciliteren.
 • Om contact met je op te nemen als onderdeel van een gewone zakelijke relatie met een klant.
 • Om je nieuwsbrieven of andere marketingmaterialen, waaronder enquêtes, te sturen, wanneer je daarom gevraagd heeft.
 • Om je algemene ondersteuning en customer service te verlenen.
 • Om kennis en inzicht te verwerven in de manier waarop onze diverse diensten, waaronder websites en applicaties, worden gebruikt en om deze op grond daarvan te kunnen evalueren en verbeteren.
 • Om sales leads te genereren en op te volgen.
 • Om mensen te werven voor openstaande vacatures.
 • Om kandidaten op te slaan voor potentiële toekomstige personeelswerving.
 • Om sollicitaties op te slaan voor potentiële toekomstige personeelswerving.
 • Om externe partijen of personen als prospects of als kandidaat in kandidatenpools te kunnen aanmerken.
 • Om te voldoen aan eventuele toepasselijke wetgeving.


4. Opt-in
De website biedt gebruikers een opt-in mogelijkheid (akkoordverklaring), wat inhoudt dat je zelf kunt beslissen of je onze nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en andere informatie over nieuwe ontwikkelingen, evenementen en diensten wilt ontvangen. Marketing-aanbod zal door ons toegelicht worden, voordat inzameling van persoonsgegevens plaatsvindt en alleen met jouw toestemming zullen wij marketingmateriaal naar je verzenden via e-mail. Wanneer je uit de mailinglijst verwijderd wilt worden en dus in toekomst geen berichten over bepaalde onderwerpen meer wilt krijgen, klik je op de link Uitschrijven onder aan de e-mail waarvoor je zich wilt uitschrijven/afmelden.


5. Cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Lees meer over ons gebruik van cookies in ons cookiebeleid


6. Onthulling, overdracht of beschikbaarstelling van persoonsgegevens aan derden/externe partijen
Onthulling en overdracht van jouw persoonsgegevens aan derden (entiteiten buiten de Miedema bedrijven) wordt tot een minimum beperkt en zijn alleen mogelijk wanneer er sprake is van een adequaat niveau van privacybescherming. Wij kunnen persoonsgegevens onder de volgende omstandigheden aan derden onthullen of beschikbaar stellen:

 • Als het om derden gaat die diensten voor ons verrichten, bijv. hostingdiensten, IT-support, marketingdiensten, administratieve diensten enz. Dergelijke derden mogen de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met onze instructies verwerken en onder een schriftelijke dataverwerkingsovereenkomst.
 • Om onze wettige rechten te bepalen, geldend te maken of te verdedigen.
 • Wanneer je jouw voorafgaande toestemming hebt verleend om persoonsgegevens aan derden te onthullen.
 • In geval van een fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere verandering in de eigendomsverhoudingen die voor alle assets of aandelen van Miedema of een deel daarvan geldt (inclusief, maar niet beperkt tot gevallen waarin sprake is van een faillissement of een vergelijkbare procedure).
 • Zoals toegelicht in ons cookiebeleid, conform bovenstaande paragraaf 5.
  Wanneer de ontvanger van de persoonsgegevens gevestigd is in een land buiten de EU/EEA waar geen adequaat niveau van privacybescherming gegarandeerd is, zullen wij jouw persoonsgegevens uitsluitend aan een dergelijke ontvanger overdragen op basis van een schriftelijke overeenkomst die gebaseerd is op de standaard contractclausules van de Europese Commissie.


7. Jouw toestemming
Zoals hierboven al aangegeven, is een deel van onze verwerkingsactiviteiten afhankelijk van jouw toestemming. In dergelijke gevallen hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming te herroepen. Mocht je jouw toestemming herroepen, dan zullen wij de verwerking van jouw persoonsgegevens staken, tenzij en voor zover de voortgezette verwerking of opslag ervan toegelaten of vereist is onder de toepasselijke privacywetgeving of onder andere toepasselijke wet- en regelgevingen. Wij wijzen je erop dat de intrekking van jouw toestemming geen invloed heeft op de wettigheid van de verwerking van gegevens voorafgaand aan de herroeping van jouw toestemming. Bovendien zou de herroeping van jouw toestemming tot gevolg kunnen hebben dat wij niet meer kunnen voldoen aan jouw verzoeken en je geen diensten meer kunnen verlenen.


8. Beveiliging
Miedema verplicht zich om adequate beveiligingsmaatregelen te handhaven om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te kunnen garanderen en de website beschikt over beveiligingen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van de persoonsgegevens onder onze controle te voorkomen.


9. Jouw rechten
Jij recht op toegang tot jouw persoonsgegevens die verwerkt zijn of worden, met uitzondering van bepaalde wettelijke uitzonderingen. Bovendien kan je bezwaar maken tegen de inzameling en verdere verwerking van jouw persoonsgegevens en je hebt het recht om zo nodig jouw persoonsgegevens te laten corrigeren. Je kunt tevens een verzoek indienen om de verwerking te beperken. Wij zullen alle informatie die onjuist of niet actueel is, op verzoek van de gebruiker verwijderen of corrigeren. Je kunt te allen tijde een verzoek indienen om aan de site miedemagroep.nl beschikbaar gestelde informatie te verwijderen. Informatie zal echter opgeslagen worden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgevingen. Data zullen worden verwijderd op de geldende maximale en minimale bewaartermijnen. Dit betekent dat informatie verstrekt in het kader van een sollicitatieprocedure nooit langer dan 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure zal worden bewaard, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een langere bewaarperiode. Wij zullen jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging verwijderen, tenzij er een wettige basis is om de verwerking voort te zetten, bijv. wanneer dit nodig is om een wettige claim vast te stellen, geldend te maken of te verdedigen of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Om gebruik te kunnen maken van een van bovenstaande rechten, gelieve contact met ons op te nemen, zie paragraaf 12. Wij verzoeken je bij dergelijke verzoeken alle relevante informatie te verschaffen die nodig is om jouw verzoek af te handelen, waaronder jouw volledige naam en e-mailadres, zodat wij je kunnen identificeren. Wij zullen zo spoedig mogelijk op jouw verzoek reageren, maar in ieder geval binnen één maand.

Let op: wanneer je het niet eens bent met onze verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Klachten
Mocht je klachten hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Miedema, dan staat het je te allen tijde vrij om contact met ons op te nemen, zie paragraaf 13. Wij zullen jouw klacht bekijken en evalueren en indien nodig nemen wij contact met je op om verdere informatie te verkrijgen. Wij zullen altijd binnen 5 werkdagen de ontvangst van jouw klacht of bezwaar bevestigen. Wij streven ernaar elke klacht en elk bezwaar binnen één maand af te handelen. Als het niet mogelijk is om binnen één maand een beslissing te nemen, zullen wij je over de redenen voor de vertraging informeren en je laten weten wanneer je een beslissing kunt verwachten (niet later dan 6 maanden na ontvangst). Op elk gewenst moment – voor, tijdens of na het bovenstaande klachtenproces – kan je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


11 Links naar andere websites enz.
Onze website kan links naar andere websites of geïntegreerde sites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van andere bedrijven (websites van derden) of voor de werkwijzen van dergelijke bedrijven met betrekking tot de verzameling van persoonsgegevens. Wanneer je websites van derden bezoekt, zou je het privacybeleid van de eigenaren daarvan en andere relevante beleidslijnen moeten doorlezen.


12. Contactinformatie
Mocht je vragen of verzoeken hebben over onze verwerking van persoonsgegevens of het privacybeleid in algemene zin, dan kan je contact met ons opnemen:

Miedema
Uranusweg 1
8938 AJ LEEUWARDEN
Nederland
E info@miedemabouwmaterialen.nl
T 058 288 88 88

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.